Sportcentrum             775 296 669

Badminton a Tenis    739 457 397

general terms and conditions
OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Vzájemné vztahy Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi provozovatelem Sportcentra Maty a Badminton & Tenis Maty, kterým je René Štěpaník se sídlem Zlín, Tř.T.Bati 2123, PSČ 760 01, IČ 65364643 (dále také „provozovatel“,i pro potřeby ochrany osobních údajů také „správce“) a jeho zákazníky (dále také „klient“,i pro potřeby ochrany osobních údajů „subjekt údajů“).
II. Klient Klientem se rozumí osoba, které byl umožněn vstup na základě uhrazeného vstupu i na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky provozovatele, nebo ten, kdo vstoupí do prostoru Sportcentra Maty, nebo Badminton & Tenis Maty(dále také jen „klient“).
III. Služby Službami poskytovanými provozovatelem se rozumí poskytování prostorů, zařízení a strojů ke cvičení, organizování různých druhů cvičení, lekcí a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity, smluvních trenérů, nabídka maloobchodního a restauračního prodeje dle aktuálních nabídek. Veškeré služby jsou pečlivě definovány na oficiálních webových stránkách provozovatele www.sportzlin.cz.
IV. Povinnosti klientů Každý klient je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami, které jsou umístěny na recepcích Sportcentra Maty a Badminton & Tenis Maty a rovněž jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách sportcentra Dále je povinen se jimi řídit, jakožto i pokyny instruktorů či jiných oprávněných osob poskytujících služby klientům jménem provozovatele. Během provozu je vždy přítomen personál, který má náležité odborné vzdělání, které jej opravňuje k poskytování služeb a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Strojové vybavení sportoviště (fitness stroje apod.) je klient povinen používat pouze předepsaným způsobem. Každý klient si dále musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení a jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoba, vědoma si vlastních zdravotních obtíží (zejména onemocnění oběhové soustavy srdce, cév, krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, alergie, onemocnění kůže atd.) musí před návštěvou konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. O těchto omezeních je klient povinen při každé návštěvě informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit zdravotní stav jeho i dalších klientů, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb i ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu i pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti i přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý klient povinen toto neprodleně oznámit provozovateli. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu ze šatny svou šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen v průběhu cvičení řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, přičemž odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty i poškození je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách. Potřebuje-li klient ke svému cvičení sportovní náčiní, nářadí či nějaké pomůcky, musí používat výhradně těch, které se nacházejí v prostorách provozovatele. Po jejich použití je povinen tyto cvičební pomůcky vrátit tam kam patří, aby je další klient nalezl tam, kde je jejich místo. Při zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost bez odkladu oznámit personálu. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách provozovatele platí přísný zákaz kouření. Do všech prostor provozovatele je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, které by vedlo ke zne- čištění vnitřních prostor. V případě venkovních sportovišť, je klient povinen upravit (očistit) svůj oděv tak, aby nezpůsobil znečištění vnitřních prostor.
V. Ceny služeb provozovatele Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny ceníky, které vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby lze ze strany provozovatele kdykoliv a náhle upravovat. Ceníky jsou dostupné na webových stránkách provozovatele na www.sportzlin.cz a www.sportcentrum-maty.cz a také na recepcích Sportcentra Maty a Badminton & Tenis Maty. Studenti mohou mít po předložení příslušného dokladu (ISIC karta/Ob anský průkaz) slevu ze základní ceny služeb jednotlivých hodin/lekcí. Konkrétní možnosti a slevy jsou vždy uvedeny v aktuálním ceníku služeb na www.sportzlin.cz. Čerpá-li student jakoukoliv slevu, je povinen vždy předkládat příslušný doklad (ISIC karta/Občanský průkaz).
VI. Multisport Držitelé karty Multisport mohou zdarma navštívit pouze jednu vybranou hodinu/lekci v jednom dni, přičemž se v takovém případě musí vždy prokázat platnou kartou Multisport, které je vedena na jejich jméno. Chtějí-li navštívit hodinu další, musí použít k jejímu zaplacení hotovost, nebo peníze ze svého uživatelského účtu. Karta Multisport neopravňuje svého držitele ke vstupu na všechny sportovní aktivity provozovatele. Více informací o možnostech uplatnění karty Multisport žádejte na recepcích Sportcentra Maty a Badmintonu & Tenisu Maty. Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí mít ve Sportcentru Maty založen uživatelský účet, na které musí mít minimální výši depositu v hodnotě ceny lekce/hry, na kterou se chce přihlásit (platí i pro držitele karty Multisport).
VII. Rezervační řád Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí mít ve Sportcentru Maty založen uživatelský účet. Účet lze založit klientem na stránkách Sportcentra Maty www.sportzlin.cz, nebo www.sportcentrum-maty.cz, nebo osobně na recepcích Sportcentra Maty, nebo Badmintonu & Tenisu Maty. Rezervace na lekce/hry mohou klienti realizovat prostřednictvím rezervačního webového portálu www.sportzlin.cz, nebo www.sportcentrum-maty.cz. Rezervace slouží k zajištění místa na lekci/hře, neboť kapacita je vždy omezena. Rezervace je zdarma. V případě, že se klient z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit na svou, již rezervovanou hodinu, může rezervaci zdarma zrušit těmito způsoby: Sám, přihlášením do online rezervací a stornováním své hodiny. Na telefonních číslech Sportcentrum Maty: 775 296 669, nebo Badminton & Tenis Maty: 739 457 397 POZOR, v případě, že bude rezervace zrušena méně než šest hodin před začátkem lekce, nebo v případě, že klient svou rezervovanou hodinu/lekci nenavštíví, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervované hodiny/lekce. V případě hry badmintonu a tenisu je účtován stornopoplatek 50% při zrušení hry v pásmu 24-12 hodin před začátkem, stornopoplatek 75% v pásmu 12-6 hodin před začátkem hry a stornopoplatek 100% při zrušení méně jak šest hodin před začátkem hry. Rezervaci nelze učinit, ani zrušit e-mailem, ani po sms! Rezervační systém Sportcentra Maty automaticky, měsíc předem, upozorňuje klienty (emailem) na expiraci depositu. Pro správné fungování je nutné, aby měl každý klient vyplněn svůj profil, zejména pak emailový kontakt. V případě, že klient nemá vyplněný email, nemůže být systémem upozorněn na expiraci depositu, i na případné speciální akce provozovatele. A) Kapacita jednotlivých sportovišť je omezena v souvislosti s prostorem, cvičebními pomůckami atp. Nejdříve jsou odbaveni ti klienti, kteří jsou řádně přihlášeni v rezervačním systému a teprve po nich jsou do lekcí vpuštěni nepřihlášení klienti.  B) V případě, že je na lekci přihlášen jeden, nebo dva klienti, je lekce bez náhrady zrušena. Klientům jsou vráceny peníze a dostanou nejpozději tři hodiny před začátkem lekce vědět SMS zprávou.
VIII. Deposit Ve svém osobním profilu, který je veden v elektronické formě na straně provozovatele, má klient přehled o stavu svého depozitu (finančních prostředcích), o realizovaných/nerealizovaných a rezervovaných lekcích, o členství v zákaznických skupinách a o osobních údajích, které poskytuje provozovateli. Depozit je možné si na kartu zakoupit buď na recepci Sportcentra Maty, nebo Badminton & Tenis Maty. Platba je možná bankovní kartou, v hotovosti i fakturou na základě některého z benefitních programů zaměstnavatele klienta. Depozit se ihned zobrazí v osobním profilu klienta. Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí mít na své účtu minimální výši depositu v hodnotě ceny rezervované lekce/hry (platí i pro držitele karty Multisport). Tato jistina slouží výhradně pro případný stornopoplatek, pokud klient zruší svou hodinu/hru méně než 6 hodin před jejím začátkem, nebo v případě, že se na hodinu/hru nedostaví. Platnost depositu je omezena na 12 měsíců. Po jeho expiraci je neaktivní deposit zrušen. Nevyčerpaný deposit není možné proplatit. Provozovatel není povinen poskytnout opětovné nabití nevyčerpaných peněz. Zakoupením depositu a jeho dobitím klient vyjadřuje s touto skutečností dobrovolný souhlas. O expiraci depositu je klient upozorněn automaticky zaslaným emailem s měsíčním předstihem. Deposit je rovněž možné dobít prostřednictvím internetu. I v takovém případě dojde k prodloužení platnosti depositu o dalších 12 měsíců. Minimální částka pro dobití depositu přes internet je 300 Kč. (službu zajišťuje GoPay)
IX. Členství v Zákaznických skupinách Výše vloženého depositu zvýhodňuje cenu hodin/lekcí až o 15%. Každý klient, který si vloží na svou kartu deposit, je systémem automaticky zařazen do příslušné Zákaznické skupiny. Ta se mění automaticky, dle výše vkladu depositu. Členství ve skupině je časově omezeno na 12 měsíců. Členství v daných skupinách se prodlouží automaticky o další dobu při každém dobití depositu o jakoukoliv částku na recepci Sporcentra Maty, nebo Badminton & Tenis Maty. Pokud klientovi expiruje členství v některé z uvedených skupin, nemá to žádný vliv na výši depositu. Jeho výše zůstává ztrátou zákaznické skupiny nedotčena! O končící platnosti členství ve skupině je klient upozorněn automaticky zaslaným emailem s měsíčním předstihem. Členství v zákaznických skupinách ovlivňuje konkrétní cenu za služby provozovatele. V případě využívání rezervačního portálu, systém rezervuje danou lekci/hru s přihlédnutím na aktuální platnou Zákaznickou skupinu. Nejedná se v takovém případě o platbu, pouze o rezervaci. Skutečná platba za rezervovanou hodinu/lekci se realizuje v okamžiku, kdy se na ní klient/ka dostaví.
X. Ochrana osobních údajů v souladu s „GDPR“ Provozovatel dle l. I. těchto Obchodních podmínek zpracovává osobní údaje klientů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. A. Vedení zákaznických účtů V souvislosti s vedením zákaznických účtů a za účelem plnění povinností provozovatele k stálým zákazníkům, provozovatel zpracovává následující osobní údaje klientů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, státní příslušnost, telefon, email. Podrobné informace o tomto nakládání s osobními údaji klientů jsou k dispozici na recepci. B. Informace zájemcům o zasílání zvýhodněných nabídek a ostatních sdělení Žadatelé o vydání Zákaznické Karty mají možnost zvolit udělení souhlasu se zasíláním zvýhodněných nabídek a ostatních sdělení provozovatele, a to zaškrtnutím příslušného políčka v žádosti. K zajištění vyšší relevance takových sdělení má klient možnost sdělit provozovateli následující nepovinné osobní údaje: pohlaví, datum narození. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení, jakož i souhlas se zpracováváním nepovinných osobních údajů, je klient oprávněn kdykoliv odvolat. C. Obrazové propagační materiály V souvislosti s provozováním areálu může provozovatel příležitostně pořizovat obrazové záznamy provozu, zejména v souvislosti s pořádáním významnějších akcí; takové záznamy jsou pořizovány prostřednictvím snadno viditelné osoby. Tyto obrazové záznamy provozovatel uveřejňuje na svých internetových stránkách www.sportzlin.cz v sekci „fotogalerie“. Z ryze praktických důvodů provozovatel neoslovuje účastníky takových akcí s žádostí o udělení souhlasu s pořizováním takových záznamů, nýbrž tyto zpracovává na základě svého oprávněného zájmu na prezentaci. Jakákoli osoba, která si nepřeje být zaznamenána na takto pořizovaný obrazový materiál, je oprávněna o této skutečnosti zdvořile informovat osobu, která záznam pořizuje; v takovém případě bude pořizování záznamu žadatele zanecháno, resp. minimalizováno na zcela nezbytnou intenzitu v souvislosti s pořizováním záznamů ostatních osob a aktivit. Jakékoli osoba, která si přeje odstranění již uveřejněného obrazového záznamu z internetových stránek provozovatele, je oprávněna provozovatele požádat o odstranění takového záznamu. Žádosti bude vyhověno bez zbyteč- ného odkladu. Obrazové záznamy, které jsou na internetových stránkách provozovatele zveřejněny již alespoň po dobu 6 měsíců, přičemž provozovatel neobdržel žádnou žádost o odstranění takového záznamu, může provozovatel ve výjimečných případech použít též ke zhotovení tištěného propagačního materiálu. Zaznamenaná osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že hodlá podat stížnost v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů (obrazových záznamů). D. Pořizování záznamů kamerovým systémem Za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku jakož i prevence škodních událostí provozovatel dohlíží nad některými prostory prostřednictvím kamerového systému. Monitorovaný prostor je označen cedulí s piktogramem kamery a doprovodným textem odkazujícím na podrobnější informace o uvedeném způsobu zpracovávání osobních údajů a právech dotčených osob, které jsou návštěvníkům k dispozici na recepci areálu. Obrazové záznamy pořízené kamerovým systémem jsou uchovávány po dobu 4-6 kalendářních dnů, v závislosti na aktuální kapacitě kamerového systému. Pokud jsou během uvedené doby předány Policii ČR, případně jinému příslušnému orgánu veřejné správy, případně použity samotným provozovatelem k zajištění a uplatnění jeho práv, jsou takové záznamy zpracovávány po celou dobu trvání stanoveného účelu jejich použití.
XI. Pověřenec osobních údajů Všechny záznamy o činnostech zpracování osobních údajů jsou bezpečně uloženy u pověřence pro ochranu osobních údajů v prostoru provozovatele. Jako pověřenec správy osobních údajů byl pro firmu Sportcentrum Maty ustanoven René Štěpaník. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Aktuální znění Obchodních podmínek je vždy k dispozici na recepcích Sportcentra Maty. Ve Zlíně, 1.1.2020 Za Sportcentrum Maty René Štěpaník rstepanik@seznam.cz tel.603467434